-->

τι λένε και σήμερα τα παπαγαλάκια μας?

τι λένε και σήμερα τα παπαγαλάκια μας? :

(μετάφραση: να τους διώξουμε για μπάνια, και μετά πάμε να φάμε το κανναβούρι!!!

- όόόόόόόόοοου ναίίίίί !!!!)

.